Kalkulatoren brukes på eget ansvar. Farmakologiportalen.no fraskriver seg ansvar for eventuelle feil. FarmCalc er utviklet i R med Shiny av Vilde Michalsen. Send gjerne ris/ros/tips til [email protected].

Konsentrasjonen i utgangsenhet beregnes til


Forkortelser
 • m = milli, µ = mikro, n = nano
 • g = gram, mol = stoffmengde
 • l = liter, ml = milliliter

Metode
 • Ved omregning fra stoff (mol) til masse (gram) ganges konsentrasjonen med molar masse (g/mol).
 • Motsatt regner man om fra masse (gram) til stof (mol) ved å dele på molar masse (gram/mol).
 • Konvertering mellom prefikser (m, µ og n) skjer ved å gange/dele med 1000, ettersom 1 m = 1000 µ = 100,000 n.
 • Konvertering mellom l og ml skjer også ved å gange/dele med 1000, ettersom 1 l = 1000 ml.

Resultat

Predikert serumkonsentrasjon ved tid t er

Formel

Forutsetter 1. ordens kinetikk og stabil eliminasjonsfase.

Resultat

Predikert minimumskonsentrasjon er

Formel

Forutsetter 1. ordens kinetikk og stabil eliminasjonsfase.

Resultat

Beregnet halveringstid
Beregnet eliminasjonsratekonstant

Formler

Forutsetter 1. ordens kinetikk og stabil eliminasjonsfase.


Denne kalkulatoren er ment som et støtteverktøy for AUC-basert dosering av vankomycin. Serumkonsentrasjoner bør være tatt ved stabil likevekt. AUC beregnes med Sawchuk–Zaske-metoden, som er kjent for å underestimere det sanne AUC.

Total AUC over 24 timer
Ny dose per doseringsintervall
Nb! Doseforslaget forutsetter stabil nyrefunksjon. Dosen rundes av til nærmeste 250 mg-nivå. Ved enkeltdoser > 2 g bør totaldosen heller gis i lavere doser og fordeles over kortere intervaller. AUC og dose er proposjonale, slik at AUC ikke påvirkes dersom døgndosen fordeles over flere små doser eller færre store doser.

Vankomycinkalkulatoren skal kun benyttes som et støtteverktøy. Ekstra hensyn må tas hos pasienter med alvorlig sykdom, komorbiditet, ved nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av nyretoksiske legemidler, serumkonsentrasjonsmålinger utenfor referanseområdet mm.


Det er AUC til kurven over som estimeres. Estimatet multipliseres med antall doseringen innenfor ett døgn for å få AUC over 24 timer. Teoretisk Cmax og Cmin plottes sammen med de faktiske serumkonsentrasjonsmålingene. Merk at konsentrasjon ved infusjonsstart (0 minutter) tilsvarer Cmin, ettersom beregningen legger til grunn at pasienten er i stabil likevekt

I tabellen under vises aktuelle faramkokinetiske parametre som er brukt i beregningen av AUC og foreslått dose under fanen 'Resultat'. Under fanen 'Formler' beskrives fremgangsmåte for utregningen.


Areal under kurven (AUC) beregnes med trapesmetoden. To serumkonsentrasjoner tas etter distribusjonsfasen ved likevekt. AUC for ett doseringsintervall separeres i to trapezer:
 • AUC for infusjonsfasen
 • AUC for eliminasjonsfasen
Summen av disse to tilsvarer AUC for ett doseringsintervall, og total AUC over 24 timer kan dermed estimeres.

Eliminasjonsratekonstanten beregnes fra de to serumkonsentrasjonene, og med denne kan man predikere teoretisk Cmax og Cmin. Beregning av AUC på denne måten vil trolig underestimere den sanne AUC noe, da det vil være noen områder som ikke fanges med trapesene. Les mer om metoden ved å trykke på linken under.

Sawchuk–Zaske-metoden for beregning av AUC for vankomycin

\(\ C_1 = \) konsentrasjon 1, \(\ C_2 = \) konsentrasjon 2, \(\ t_1 = \) tid 1, \(\ t_2 = \) tid 2, \(\ AUC_{mål} = \) mål-AUC, \(\ D_{gitt} = \) dose gitt, \(\ tau = \) doseringsintervall, \(\ t_{inf} = \) infusjonstid

Kjent tid siden inntak

Nomogrammet skal kun ved sikkert enkteltinntak med kjent tidspunkt som er minst 4 timer før første serumkonsentrasjon (C1). Nomogrammet er kun gyldig for intervallet 4 til 16 timer etter inntaket.

NB: Konsentrasjonene blir plottet i nomogrammet kun dersom det oppgis tid fra inntak til første prøve.

Kommentarer
 • Behandling er indisert ved konsentrasjoner over blå kurve, men igangsettes ofte ved klinisk mistanke om forgiftning pga. usikkerhet rundt tid siden inntak.
 • Over rød kurve: Trolig leverskadelig.
 • Mellom blå og rød kurve: Usikkert skadepotensial.
 • Under blå kurve: Trolig ikke leverskadelig.

 • Ukjent tid siden inntak

  Ved ukjent tid siden inntak kan man regne på hvor mange timer siden inntaket må ha skjedd for at konsentrasjonen kan ansees som toksisk. Tilsvarende kan gjøres for vurdering av igangstarting av behandling. Kurvene fra nomogrammet brukes som utgangspunkt for beregningen, men merk at dette kun er gyldig for tidsintervallet 4 til 16 timer etter inntaket.

  Merk at behandling skal igangsettes ved klinisk mistanke om forgiftning da det ofte er stor usikkerhet vedrørende tid siden inntak.

  C1 er toksisk dersom det er
  timer siden inntak.
  Behandling bør startes dersom det er
  timer siden inntak.

  Halveringstid

  Halveringstiden kan beregnes i eliminasjonsfasen. Normalt er den 2-3 timer. Dersom estimert halveringstid er lengre enn dette, tyder det på dårligere eliminasjon enn forventet og mulig økt risiko for leverskade.

  Halveringstiden mellom C1 og C2 er
  timer.

  Rumack & Matthews' nomogram

  Formelen som ligger bak nomogrammet stammer fra Rumack & Matthews beregninger for toskisk verdi (heltrukket kurve på nomogrammet). Kurven for behandlingsindikasjon (stiplet kurve på nomogrammet) er 25 % lavere enn toksisk verdi for å ta høyde for eventuelle feilkilder i estimert tid siden inntak og plasmakonsentrasjonsmålinger. Det er sistnevnte kurve (stiplet kurve) som brukes i standard nomogram for paracetamolforgiftning (eksempelvis i Helsebibliotekets sider om paracetamolforgiftning, se link under).

  Les mer om behandling av paracetamolforgiftning (Helsebiblioteket.no)
  Link til formel (MSD Manual)
  Rumack BH, Peterson RC, Koch GC, et al. Acetaminophen overdose: 662 cases with oral acetylcysteine therapy. Arch Intern Med. 1981;141:380-385.2

  Formler


  Serumkonsentrasjon, µmol/L = \(\ C_t \cdot \frac{1000}{mw}\ \) der \(\ mw = \) 151,163 g/mol

  Resultat

  Ekvivalent oral morfindose
  Obs! Ekvivalente doser for opioider er ikke en eksakt vitenskap og bygger i stor grad på skjønn/erfaring. Ulike kilder kan derfor oppgi ulike ekvivalente doser.
  Denne kalkulatoren baserer seg på omregningsfaktorer som er oppgitt i en veileder fra Helsedirektoratet:
  Helsedirektoratet (2021). Ekvipotens av opioiddoser [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 19. oktober 2021, lest 13. april 2022).

  Resultat

  Ekvivalent oral diazepamdose
  Obs! Ekvivalente doser for benzodiazepiner er ikke en eksakt vitenskap og bygger i stor grad på skjønn/erfaring. Ulike kilder kan derfor oppgi ulike ekvivalente doser.

  Resultat

  Total mengde etanol inntatt
  Antall alkoholenheter inntatt


  1 alkoholenhet = 12,8 g etanol

  Formel

  \(\ ABV = \) alcohol by volume, alkoholprosent, \(\ V = \) volum i ml

  Kroppsmasseindeks, kg/m2
  Ideell kroppsvekt, kg
  Justert kroppsvekt, kg
  Kroppsoverflate, m2